Terms of Use

Belgium - Dutch

App Terms of Use

GEBRUIKSVOORWAARDEN OMRON CONNECT

Versie 2.3 – augustus 2021

Wie zijn we en wat is het doel van deze overeenkomst?

Wij, Omron Healthcare Co., Ltd. (OMRON), verlenen u een licentie voor het gebruik van:

zoals is toegestaan onder deze voorwaarden.

Bedoeld gebruik in het algemeen

Middels de App kunt u de meetgegevens van ondersteunde OMRON-apparaten naar uw smartphone of ander draagbaar Apparaat ("Apparaat") overdragen. Daarnaast kunt u deze gegevens handmatig in deze apparaten invoeren.

De App wordt geleverd "ZOALS DEZE IS" en is niet bedoeld als adviesgevend middel of ter vervanging van advies, inclusief, maar niet beperkt tot, medisch advies, of voor gebruik voor betrouwbare diagnosedoeleinden.

OMRON is geen medisch hulpverlener en verstrekt ook geen medisch advies. De App is niet bedoeld als vervanger van medische behandeling of advies door een getrainde verlener van medische zorg.

Als u meetgegevens handmatig invoert, bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke gegevens.

Raadpleeg altijd uw arts of een andere medische professional als u vragen hebt betreffende uw medische gesteldheid.

Bedoeld gebruik wanneer de app samen met een ECG-apparaat wordt gebruikt

De app kan samen met OMRON's ECG-apparaat als een thuis-opnameapparaat voor ECG worden gebruikt. Wanneer u het ECG-apparaat gebruikt, stelt de app u ertoe in staat uw ECG op te nemen, uw ECG weer te geven en mogelijke atriumfibrillatie te detecteren. De app gebruikt algoritmes van AliveCor om atriumfibrillatie, bradycardie, tachycardie en het normale sinusritme te detecteren. De ECG-functionaliteit van de app kwalificeert als een medisch hulpmiddel onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG).

Het apparaat is bedoeld voor het uitsluitend meten van bloeddruk, het uitsluitend meten van elektrocardiogrammen (ECG) of het gelijktijdig meten van zowel bloeddruk als ECG. Het apparaat is een digitale monitor, bestemd voor gebruik bij het meten van bloeddruk en hartslag bij volwassenen. Het apparaat is bestemd voor het opnemen, opslaan en overdragen van eenkanaals-ECG-ritmes. In combinatie met een smartphone geeft het apparaat ECG-ritmes weer en detecteert het de aanwezigheid van atriumfibrillatie, bradycardie, tachycardie en normale sinusritmes. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door gezondheidswerkers, patiënten met bekende of vermoede hartaandoeningen en gezondheidsbewuste personen in een algemene thuissituatie. Het apparaat is niet getest en het is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen. OMRON is geen medische zorgverlener en verstrekt ook geen medisch advies. De app is uitsluitend een informatiehulpmiddel en biedt geen vervanging voor het professionele oordeel van een zorgverlener. De informatie die in de app wordt verstrekt is gebaseerd op klinische richtlijnen. Raadpleeg altijd uw arts of een andere medische professional als u vragen hebt betreffende uw medische gesteldheid.

Benodigde Apparatuur

De App is ontworpen voor mobiele Apparaten. Raadpleeg https://www.omronconnect.com/devices voor een overzicht van compatibele Apparaten.

OMRON is niet aansprakelijk voor fouten, onbetrouwbare werking of andere problemen die voortkomen uit gebruik van de App of de Service, of in verband met Apparaten waarop jailbreak of root-toegang is toegepast, of gebruik op een Apparaat dat niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke specificaties van de fabrikant. Dit betreft ook gebruik van aangepaste versies van het besturingssysteem (gezamenlijk: "Aangepaste Apparaten"). Het gebruik van de App of Service op en via Aangepaste Apparaten is volledig voor eigen risico en op eigen aansprakelijkheid.

Uw privacy

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die we verzamelen middels uw gebruik van de App en de Service op de wijzen uiteengezet in het privacybeleid van OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

De voorwaarden van het digitale distributieplatform waar u de App van downloadt, zijn ook van toepassing

De wijzen waarop u de App kunt gebruiken, kunnen ook onderhevig zijn aan de voorwaarden van het digitale distributieplatform (bv. Apple App Store en Google Play Store) waar u de App van downloadt.

Support voor de App en hoe u ons van problemen op de hoogte kunt brengen

Ondersteuning. Mocht u meer informatie willen over de App of de Service of als u problemen hebt met het gebruik ervan, raadpleeg dan onze hulp- en ondersteuningsbronnen op https://www.omronconnect.com/support/.

Contact opnemen (inclusief klachten). Mocht u suggesties hebben voor verbeteringen van de App, problemen ondervinden met de App of om een andere reden contact met ons willen opnemen, neem dan contact op met de afdeling klantenservice via de functie ‘Contact us’ (Contact opnemen) in de App of door een e-mail te sturen aan support-omron.connect@eu.omron.com.

Hoe wij met u communiceren. Als we contact met u willen opnemen, doen we dit per e-mail en gebruiken we hiervoor de door u aan ons verstrekte contactgegevens.

Feedback. Gegevens, opmerkingen of materialen die u ons hebt verstrekt via de contactgegevens in het gedeelte ‘Communicatie’, inclusief feedbackgegevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke ("Feedback"), worden overeenkomstig de privacyverklaring verwerkt. Het staat ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en marketen van producten, waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke Feedback.

Hoe mag u de App gebruiken?

Als u ermee instemt u aan deze voorwaarden te houden, mag u:

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze voorwaarden te accepteren en de App te gebruiken

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze voorwaarden te accepteren en de App te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u ouderlijke toestemming te verkrijgen.

U mag de App niet aan een ander overdragen

We geven u het persoonlijke recht om de App en de Services te gebruiken zoals hierboven in het gedeelte ‘Hoe mag u de App gebruiken?’ uiteen is gezet. U mag de App of de Service niet overdragen aan een ander, of u dit nu voor een geldelijke vergoeding, vergoeding in natura of gratis doet. Als u een Apparaat waar de App op staat verkoopt, dient u de App hiervan te verwijderen.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Mogelijk moeten wij deze voorwaarden wijzigen om te voldoen aan wijzigingen in de wet of best practices, of om aanvullende functies te accommoderen.

U wordt door ons van deze wijzigingen op de hoogte gebracht als u de App weer opstart.

Als u de gewijzigde voorwaarden niet accepteert, kunt u de App en de Service niet langer gebruiken.

Updates van de App

We vragen u van tijd tot tijd om de App te updaten om de prestaties en functionaliteit te verbeteren, om wijzigingen in het besturingssysteem te accommoderen of om beveiligingskwesties op te lossen.

Als u dergelijke updates niet installeert, kunt u de App en de Service mogelijk niet langer gebruiken.

Gebruik van en toegang tot de App en de Service

Gebruik van en toegang tot de App en de Service is een tijdelijk verleend recht en we behouden ons het recht voor om de App en de Service zonder kennisgeving terug te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kunnen we toegang tot sommige delen van de App en de Service, tot de volledige App en Service of tot bepaalde gebruikers beperken. We zijn niet aansprakelijk als de App of Service om wat voor reden dan ook op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Als iemand anders eigenaar is van de smartphone of het Apparaat dat u gebruikt

Als u de App downloadt naar een Apparaat dat niet van u is, hebt u hiervoor toestemming van de eigenaar nodig. Het is uw verantwoordelijkheid om aan deze voorwaarden te voldoen, of u nu de eigenaar van het Apparaat bent of niet.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor services van externe partijen waarnaar wij verwijzen

De App of de Service kan links bevatten naar onafhankelijke services die niet door ons worden verzorgd. Dergelijke onafhankelijke services worden niet door ons beheerd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid (indien aanwezig) hiervan en hebben deze dan ook niet gecontroleerd of goedgekeurd.

U dient voor uzelf te beslissen of u wel of niet gebruik wilt maken van dergelijke onafhankelijke services, inclusief of u door deze partijen aangeboden producten of services wilt aanschaffen.

Licentiebeperkingen

U gaat ermee akkoord:

Acceptabele gebruiksbeperkingen

U mag:

Intellectuele-eigendomsrechten

Onze verantwoordelijkheid betreffende door u geleden verliezen of schade

Wij zijn verantwoordelijk voor door ons veroorzaakte voorzienbare verliezen en schade. Als we ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor door u geleden verliezen en schade voor zover deze een voorzienbaar resultaat zijn van het feit dat wij deze voorwaarden hebben geschonden of van het niet door ons hanteren van gepaste zorgvuldigheid en vaardigheid. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor verliezen of schade die niet voorzienbaar zijn. Verliezen of schade zijn voorzienbaar als het overduidelijk is dat iets zal gebeuren of als zowel u als wij op het moment dat u deze voorwaarden accepteerde, wisten dat het zou kunnen gebeuren.

Aansprakelijkheid wordt door ons niet uitgesloten of beperkt als het onwettig is om dit te doen.

Wanneer zijn we aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen? Als door ons geleverde ondeugdelijke digitale inhoud uw eigen Apparaat of uw digitale inhoud beschadigt, zullen we de schade herstellen of een schadevergoeding betalen. We zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen wat betreft uitvoeren van een update die u gratis is aangeboden of voor schade die u hebt opgelopen door de App of de Service te gebruiken op een Apparaat dat niet wordt ondersteund.

We zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. De App is bedoeld voor particulier gebruik. Als u de App gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden of deze wederverkoopt, zijn we jegens u niet verantwoordelijk voor winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Beperkingen van de App en de Service. De App en de Service zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. U moet uw acties niet baseren op het hier geboden advies. Voordat u actie onderneemt of stopt dingen te doen op basis van via de App of Service verkregen informatie, dient u eerst advies in te winnen van een professional of specialist. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de door de App en de Service verstrekte informatie te updaten, bieden we geen enkele im- of expliciete garantie, verklaring of waarborg dat dergelijke informatie nauwkeurig, compleet of up-to-date is.

Controleer of de App en de Service voor u geschikt zijn. De App en de Service zijn niet ontworpen om aan uw individuele behoeften te voldoen. Controleer of de mogelijkheden en functies van de App en de Service (zoals uiteengezet op het digitale distributieplatform waar u de App hebt verkregen) aan uw vereisten voldoen.

We kunnen uw rechten om de App en de Service te gebruiken beëindigen als u deze voorwaarden schendt

We kunnen uw rechten om de App en de Service te gebruiken te allen tijde beëindigen door contact met u op te nemen als u deze voorwaarden op ernstige wijze schendt. Als de schending weer kan worden gerectificeerd, bieden we u een redelijke mogelijkheid om dit te doen.

Als we uw rechten om de App en de Service te gebruiken, beëindigen:

Wij mogen deze overeenkomst aan een ander overdragen

We mogen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie als onderdeel van een overdracht van (een deel van) ons bedrijf. We brengen u altijd op de hoogte van een dergelijke situatie en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

Indien een deel van dit contract door een rechtbank onrechtmatig wordt bevonden, blijft de rest van het contract gewoon van kracht

Elk van de bepalingen in deze voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een bepaling onrechtmatig is, blijven de resterende bepalingen volledig bindend en rechtsgeldig.

Ook als we handhaving van dit contract uitstellen, kunnen we deze op een later moment alsnog ten uitvoer leggen

Ook als we handhaving van dit contract uitstellen, kunnen we deze op een later moment alsnog ten uitvoer leggen. Indien we er niet onmiddellijk op staan dat u iets doet waartoe u onder deze voorwaarden verplicht bent of als we niet onmiddellijk stappen jegens u nemen betreffende een schending van dit contract, betekent dat niet dat u deze dingen niet hoeft te doen en betekent dat ook niet dat we deze stappen jegens u niet op een later moment kunnen nemen.

Welke wetten zijn op dit contract van toepassingen en waar kunt u een gerechtelijke procedure aanbrengen?

Deze voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld volgens het Nederlandse recht. Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Communicatie

Hebt u vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende dit document of de App, neem dan contact met ons op via onze vertegenwoordiger in de EU door een e-mail te sturen naar support-omron.connect@eu.omron.com, via de functie ‘Contact us’ (Contact opnemen) in de App of door een brief te sturen naar:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132 LR Hoofddorp
Nederland

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×