Terms of Use

Czech Republic - Czech language

App Terms of Use

PODMÍNKY POUŽITÍ APLIKACE OMRON CONNECT

Verze 2.3 – srpen 2021

Kdo jsme a co je podstatou této smlouvy

My, společnost Omron Healthcare Co., Ltd. (dále jako „OMRON“), vám propůjčujeme licenci používat:

na základě těchto podmínek.

Zamýšlené použití všeobecně

Aplikace vám umožňuje přenášet naměřené údaje z podporovaných zařízení OMRON a ručně zadávat naměřené údaje do chytrého telefonu nebo jiného ručního zařízení (dále jako „Zařízení“).

Aplikace se poskytuje JAKO TAKOVÁ a neklade si za cíl udělovat nebo nahrazovat jakékoli konzultace, mimo jiné včetně lékařských konzultací, ani sloužit k diagnostickým účelům, na něž byste se mohli spolehnout.

Společnost OMRON není poskytovatelem zdravotní péče a neposkytuje lékařské konzultace. Na Aplikaci byste se neměli spoléhat na úkor zdravotní péče či konzultací s proškoleným poskytovatelem zdravotní péče.

Pokud ručně zadáte naměřené údaje, jste výhradně odpovědní za jejich správnost.

Pokud budete mít otázky týkající se vašeho zdravotního stavu, vždy se obraťte na lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Zamýšlené použití při používání aplikace se zařízením EKG

Aplikaci lze použít se zařízením EKG značky OMRON a domácím záznamovým zařízením EKG. Při použití se zařízením EKG vám aplikace umožní zaznamenat vaše EKG, zobrazit vaše EKG a detekovat případnou fibrilaci síní. Aplikace používá algoritmy AliveCor k detekci fibrilace síní, bradykardie, tachykardie a normálního sinusového rytmu. Funkce EKG aplikace se podle směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS) považují za zdravotnický prostředek.

Zařízení je určené k měření pouze krevního tlaku, pouze elektrokardiogramu (EKG), nebo krevního tlaku a EKG zároveň. Zařízení má formu digitálního monitoru, který je určený k měření krevního tlaku a tepové frekvence u dospělé populace. Zařízení je určené k záznamu, ukládání a přenosu rytmů jednokanálového elektrokardiogramu (EKG). Zařízení v kombinaci s chytrým telefonem zobrazuje EKG rytmy a detekuje přítomnost fibrilace síní, bradykardie, tachykardie a normálního sinusového rytmu. Zařízení je určené k použití zdravotnickými pracovníky, pacienty s diagnostikovanými nebo suspektními srdečními chorobami a osobami, které mají dostatečné znalosti k jeho používání. Zdravotnický prostředek nebyl testován a není určený pro použití u pediatrické populace. Společnost OMRON neposkytuje zdravotní péči ani lékařskou pomoc nebo konzultace. Aplikace je pouze informačním nástrojem a nenahrazuje odborný úsudek žádného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Informace poskytované v aplikaci jsou v souladu s klinickými pokyny. Veškeré dotazy týkající se vašeho zdravotního stavu vždy konzultujte s lékařem nebo jiným zdravotníkem.

Nezbytné vybavení

Aplikace je určena pro mobilní zařízení. Seznam kompatibilních zařízení naleznete zde: https://www.omronconnect.com/devices

Společnost OMRON neodpovídá za chyby, nespolehlivý provoz nebo jiné problémy v důsledku používání Aplikace nebo Služeb v souvislosti se Zařízeními s rootem nebo jailbreakem, případně při používání se Zařízením, které nesplňuje původní technické parametry výrobce, včetně použití upravených verzí operačního systému (souhrnně dále jako „Upravená zařízení“). Použití Aplikace nebo Služby na Upravených zařízeních nebo jejich prostřednictvím bude na vaše výhradní a výlučné riziko a odpovědnost.

Vaše soukromí

Používáme pouze osobní údaje, které shromáždíme během vašeho používání Aplikace a Služby způsoby uvedenými v Prohlášení o ochraně soukromí ke službě OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Kromě toho platí i podmínky týkající se platformy digitální distribuce, z níž si Aplikaci stáhnete

Způsoby, kterými můžete Aplikaci používat, mohou být také upraveny podmínkami platformy digitální distribuce (např. obchod Apple App a obchod Google Play), z níž si Aplikaci stáhnete.

Podpora Aplikace a jak nás informovat o problémech

Podpora. Pokud se chcete dozvědět více o Aplikaci nebo Službě, případně pokud máte problémy s jejich používáním, podívejte se na naše pomocné zdroje na https://www.omronconnect.com/support/.

Jak nás kontaktovat (včetně stížností). V případě jakýchkoli návrhů na zlepšení Aplikace nebo pokud narazíte na problémy s používáním Aplikace nebo pokud nás chcete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu, obraťte se na podporu pomocí funkce „kontaktujte nás“ v Aplikaci nebo nám zašlete e-mail na support-omron.connect@eu.omron.com.

Jak bude probíhat komunikace. Pokud bude nutné vás kontaktovat, učiníme tak e-mailem. Použijeme k tomu kontaktní údaje, které jste nám poskytli.

Zpětná vazba. Se všemi údaji, komentáři nebo materiály, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních údajů na podporu, jak je uvedeno v části Komunikace, včetně zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy a podobně (dále jako „Zpětná vazba“), budeme nakládat v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí. Budeme moci používat jakékoli myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v této Zpětné vazbě za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně vývoje, výroby a propagace produktů s použitím této Zpětné vazby.

Jakým způsobem lze používat Aplikaci

Na oplátku za souhlas s dodržováním těchto podmínek budete moci:

Pro souhlas s těmito podmínkami a používání Aplikace je nutné dosáhnout věku 18 let

Pro souhlas s těmito podmínkami a používání Aplikace je nutné dosáhnout věku 18 let, jinak je třeba získat souhlas zákonného zástupce.

Aplikaci nemůžete převádět na jinou osobu

Právo používat Aplikaci a Službu udělujeme vám osobně, jak je uvedeno v části „Jakým způsobem lze používat Aplikaci“. Jiným způsobem nelze převádět Aplikaci ani Službu na jinou osobu, ať již za finanční nebo jinou kompenzaci či zdarma. Pokud prodáváte Zařízení s instalovanou Aplikací, je třeba Aplikaci odinstalovat.

Změny těchto podmínek

Tyto podmínky mohou být změněny, aby odpovídaly změnám v zákoně nebo nejlepší praxi nebo zahrnovaly dodatečné funkce.

O změnách těchto podmínek vás budeme informovat při novém spuštění Aplikace.

Pokud nepřijmete změněné podmínky, nebudete moci nadále Aplikaci a Službu používat.

Aktualizace Aplikace

Čas od času vás můžeme požádat o aktualizaci Aplikace za účelem zlepšení výkonu, zkvalitnění funkcí, reflektování změn v operačním systému nebo z bezpečnostních důvodů.

Pokud se rozhodnete aktualizace neinstalovat, nebudete moci nadále Aplikaci a Službu používat.

Používání Aplikace a Služby a přístup k nim

Používání Aplikace a Služby a přístup k nim jsou povoleny dočasně. Vyhrazujeme si právo stáhnout nebo pozměnit Aplikaci a Službu bez oznámení. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem Aplikace a Služby, k celé Aplikaci a Službě, příp. určitým uživatelům. Nebudeme odpovídat za situace, kdy z jakéhokoli důvodu Aplikace nebo Služba nejsou dostupné, a to kdykoli a libovolně dlouho.

Pokud chytrý telefon nebo Zařízení, které používáte, vlastní jiná osoba

Pokud Aplikaci stáhnete do Zařízení, jehož nejste vlastníkem, musíte mít svolení majitele. Odpovídáte za dodržování těchto podmínek, ať Zařízení vlastníte či nikoli.

Nejsme odpovědní za služby třetích stran, na které odkazujeme

Aplikace nebo Služba mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé služby, které ale nejsou poskytovány námi. Tyto nezávislé služby nejsou pod naší kontrolou a nejsme za ně zodpovědní ani jsme nekontrolovali či neschvalovali jejich obsah nebo jejich zásady používání osobních údajů (pokud nějaké mají).

Použijte svůj vlastní nezávislý úsudek při rozhodování, zda použít nějakou takovou nezávislou službu, včetně toho, zda zakoupit nějaké přípravky či služby, které nabízejí.

Licenční omezení

Souhlasíte s následujícím:

Přijatelná omezení použití

Je nutné, abyste:

Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví vůči Aplikaci a Službě po celém světě patří nám (a našim poskytovatelům licence) a práva vůči Aplikaci a Službě jsou vám propůjčována licencí (nikoli prodávána). Nemáte žádné právo duševního vlastnictví vůči Aplikaci nebo Službě, s výjimkou práva na jejich používání v souladu s těmito podmínkami.

Naše odpovědnost za vaši újmu či škodu

Odpovídáme za předvídatelnou újmu a škodu, které vám vznikly. Pokud nedodržíme tyto podmínky, odpovídáme za újmu nebo škodu, kterou utrpíte, pokud se jedná o předvídatelný výsledek našeho porušení těchto podmínek nebo pokud nepoužijeme přiměřenou péči a dovednosti, ale nejsme odpovědní za újmu či škodu, které nejsou předvídatelné. Újma nebo škoda jsou předvídatelné, pokud je buď zjevné, že nastanou, nebo pokud v okamžiku přijetí těchto podmínek obě strany vědí, že mohou nastat.

Nevylučujeme ani žádným způsobem neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné.

V jakých situacích odpovídáme za škodu na vašem majetku. V případě, že vadný digitální obsah, který jsme dodali, způsobí škodu na zařízení nebo na vašem digitálním obsahu, škodu buď napravíme, nebo vám vyplatíme náhradu škody. Nebudeme však odpovídat za škodu, které byste se mohli vyhnout, pokud byste dodrželi naši radu použít aktualizaci nabídnutou bezplatně, ani za škodu, kterou jste způsobili používáním Aplikace nebo Služby na nepodporovaném zařízení.

Nejsme odpovědní za obchodní ztrátu. Aplikace je určena pouze k domácímu a soukromému užívání. Pokud budete Aplikaci využívat ke komerčním, obchodním nebo prodejním účelům, neneseme odpovědnost za váš ušlý zisk, ztrátu podnikání, přerušení podnikání či ztrátu obchodní příležitosti.

Omezení Aplikace a Služby. Aplikace a Služba slouží pouze k účelům všeobecného informování. Nenabízejí konzultace, na něž byste se měli spoléhat. Před tím, než podniknete jakýkoli krok na základě informací z této Aplikace nebo Služby, musíte získat radu odborníka nebo specialisty. Přestože v rozumné míře usilujeme o aktualizaci informací, které Aplikace a Služba poskytují, nečiníme žádná prohlášení, záruky ani garance, přímé či nepřímé, že tyto informace jsou přesné, úplné či aktuální.

Přesvědčte se, zda jsou Aplikace a Služba pro vás vhodné. Aplikace a Služba nebyly vyvinuty, aby odpovídaly vašim individuálním požadavkům. Přesvědčte se, zda možnosti a funkce Aplikace a Služby (které jsou popsány v platformě digitální distribuce, z níž jste si pořídili Aplikaci) splňují vaše požadavky.

Při porušení těchto podmínek můžeme ukončit vaše právo používat Aplikaci a Službu

Vaše právo používat Aplikaci a Službu můžeme kdykoli ukončit. Pokud jste závažným způsobem porušili tyto podmínky, budeme vás kontaktovat. Pokud lze vaše porušení napravit, dáme vám v rozumné míře příležitost tak učinit.

Pokud ukončíme vaše právo používat Aplikaci a Službu:

Tuto smlouvu můžeme převést na jinou osobu

Naše práva a závazky vyplývající z této smlouvy můžeme převést na jinou organizaci v rámci převodu (části) našeho podnikání. Vždy vás budeme informovat o této skutečnosti a zajistíme, aby se převod nedotkl vašich práv podle této smlouvy.

Pokud soud shledá část této smlouvy nezákonnou, zbývající část bude platná

Každý z odstavců těchto podmínek funguje samostatně. Pokud soud nebo příslušný orgán rozhodne, že jsou některé z nich nezákonné, zbývající odstavce zůstanou plně platné a účinné.

I pokud nevynutíme plnění této smlouvy ihned, můžeme je vynutit později

I pokud nevynutíme plnění této smlouvy ihned, můžeme je vynutit později. Pokud ihned netrváme na tom, abyste učinili něco, co jste povinni učinit podle těchto podmínek, nebo pokud ihned nepřijmeme opatření proti vám v souvislosti s porušením této smlouvy, neznamená to, že tyto činnosti nemusíte provádět, a nezabrání nám to přijmout určité kroky vůči vám v budoucnu.

Kterými zákony se řídí tato smlouva a kde může probíhat soudní spor

Tyto podmínky jsou řízeny a vykládány podle nizozemských zákonů. Veškeré spory související s těmito podmínkami budou podléhat výlučné jurisdikci nizozemských soudů.

Komunikace

Pokud budete mít obavy, dotazy, komentáře nebo žádosti týkající se tohoto dokumentu nebo Aplikace, obraťte se na nás prostřednictvím našeho zástupce v EU na e-mailové adres support-omron.connect@eu.omron.com, prostřednictvím funkce „kontaktujte nás“ v Aplikaci nebo běžnou poštou:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Nizozemí

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×