Terms of Use

Norway - Norwegian

App Terms of Use

BRUKERVILKÅR FOR OMRON CONNECT

Versjon 2.3 – august 2021

Hvem vi er og hva denne avtalen dreier seg om

Vi, Omron Healthcare Co., Ltd. ("OMRON"), gir deg lisens til å bruke:

som tillatt i disse vilkårene.

Tiltenkt bruk generelt

Appen gjør det mulig for deg å overføre dine måleopplysninger fra støttede OMRON-enheter, og manuelt legge måleopplysninger inn i en smarttelefon eller annen håndholdt enhet ("enhet").

Appen leveres SOM DEN ER og er ikke ment å gi eller erstatte råd, inkludert, men ikke begrenset til, legeråd, eller å brukes til diagnoseformål som man kan støtte seg på.

OMRON er ikke leverandør av legehjelp og gir ikke medisinske råd. Appen er ikke beregnet på å kunne erstatt legebehandling eller råd fra en kvalifisert leverandør av legebehandling.

Hvis du legger inn måleopplysninger manuelt, er du ene og alene ansvarlig for at slike opplysninger er korrekte.

Rådfør deg alltid med lege eller annet helsepersonale når du har spørsmål om din medisinske tilstand.

Tiltenkt bruk når appen brukes med en EKG-enhet

Appen kan brukes med OMRONs EKG-enhet, en EKG-opptaksenhet til hjemmebruk. Når den brukes med EKG-enhet, lar appen deg ta opp EKG, vise EKG og oppdage mulig atrieflimmer. Appen bruker algoritmer fra AliveCor for å oppdage atrieflimmer, bradykardi, takykardi og normal sinusrytme. Appens EKG-funksjoner betraktes som medisinsk utstyr i henhold til direktiv om medisinsk utstyr (93/42/EØF).

Enheten er beregnet på å måle bare blodtrykk, bare elektrokardiogram (EKG) eller blodtrykk og EKG samtidig. Enheten er en digital skjerm beregnet til måling av blodtrykk og puls hos voksne. Enheten beregnet til registrering, lagring og overføring av EKG-rytmer med en kanal. Enheten i kombinasjon med en smarttelefon viser EKG-rytmer og oppdager tilstedeværelsen av atrieflimmer, bradykardi, takykardi og normal sinusrytme. Enheten er ment å brukes av helsepersonale, pasienter med kjente eller mistenkte hjertesykdommer og helsebevisste personer i en generell husholdningssituasjon. Enheten er ikke testet, og er ikke ment for barn. OMRON er ikke leverandør av legehjelp og gir ikke medisinske råd. Appen er kun et informasjonsverktøy og ikke en erstatning for profesjonell vurdering av personale. Informasjonen gitt i appen er basert på kliniske retningslinjer. Rådfør deg alltid med lege eller annet helsepersonale når du har spørsmål om din medisinske tilstand.

Nødvendig utstyr

Appen er beregnet på mobilenheter. Du finner en liste med kompatible enheter på: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON har ikke noe ansvar for feil, upålitelig funksjon eller andre problemer som følger av bruk av appen eller tjenesten, på eller i forbindelse med enheter det er fjernet begrensninger fra, eller bruk på en enhet som ikke er i samsvar med produsentens opprinnelige spesifikasjoner, inkludert bruk av modifiserte versjoner av operativsystemet (samlet kalt "modifiserte enheter"). Bruk av appen eller tjenesten på og gjennom modifiserte enheter vil være for din egen risiko og ansvar.

Personvern

Vi bruker kun personopplysninger vi samler inn gjennom din bruk av appen og tjenesten på de måtene som står i personvernerklæringen for OMRON connect [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Vilkårene til den digitale distribusjonsplattformen du laster ned appen fra, gjelder også

Måtene du kan bruke appen på kan også være underlagt vilkårene til den digitale distribusjonsplattformen (f.eks. Apple App Store og Google Play Store) du lastet ned appen fra.

Støtte for appen og hvordan du skal informere oss om problemer

Støtte. Hvis du vil lære mer om appen og tjenesten, eller hvis du har problemer med å bruke dem, kan du lese om våre støtteressurser på https://www.omronconnect.com/support/.

Kontakte oss (også med klager). Hvis du har forslag til forbedring av appen, har vanskeligheter med bruken av appen eller ønsker å kontakte oss av en annen grunn, kan du kontakte kundeservice ved å bruke funksjonen "kontakt oss" i appen, eller ved å sende en e-postmelding til support-omron.connect@eu.omron.com.

Hvordan vi vil kommunisere med deg. Hvis vi må kontakte deg, vil vi gjøre det per e-post, ved hjelp av kontaktopplysningene du har gitt oss.

Tilbakemeldinger. Eventuelle data, kommentarer eller materialer du har sendt oss ved bruk av støttekontaktopplysningene som står i delen Kommunikasjon, blant annet tilbakemeldingsdata som f.eks. spørsmål, kommentarer, forslag og lignende ("tilbakemeldinger"), skal behandles i samsvar med personvernerklæringen. Vi skal stå fritt til å benytte eventuelle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som står i slike tilbakemeldinger, for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som tar i bruk slike tilbakemeldinger.

Hvordan du kan bruke appen

Til gjengjeld for at du lover å overholde disse vilkårene, kan du:

Du må være over 18 for å kunne godta disse vilkårene og bruke appen

Du må være over 18 for å kunne godta disse vilkårene og bruke appen. Hvis du ikke er gammel nok, må du få samtykke fra dine foreldre.

Du kan ikke overføre appen til andre

Vi gir deg personlig retten til å bruke appen og tjenesten, som forklart ovenfor under "Hvordan du kan bruke appen". Du kan ikke på annen måte overføre appen eller tjenesten til andre, enten det er mot betaling, for annen godtgjørelse eller gratis. Hvis du selger en enhet som har appen installert, må du fjerne appen fra denne.

Endringer i disse vilkårene

Det kan hende vi må endre disse vilkårene for å gjenspeile endringer i lover eller beste praksis, eller for å håndtere tilleggsfunksjoner.

Vi varsler deg om endringer i disse vilkårene når du starter appen neste gang.

Hvis du ikke godtar de varslede endringene, kan du ikke fortsette å bruke appen og tjenesten.

Oppdateringer av appen

Fra tid til annen kan vi be deg om å oppdatere appen for å bedre ytelsen, bedre funksjonalitet, gjenspeiling av endringer i operativsystemet eller for å håndtere sikkerhetsproblemer.

Hvis du ikke installerer slike oppdateringer, kan det hende du ikke vil være i stand til å fortsette å bruke appen og tjenesten.

Bruk av og tilgang til appen og tjenesten

Bruk av og tilgang til appen og tjenesten er tillatt på midlertidig grunnlag, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake appen og tjenesten uten varsel. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noen deler av appen og tjenesten, hele appen og tjenesten eller for visse brukere. Vi vil ikke på noen måte være ansvarlig hvis appen eller tjenesten, uansett grunn, er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i noen periode.

Hvis andre eier smarttelefonen eller enheten du bruker

Hvis du laster ned appen på en enhet du ikke eier selv, må du ha eierens tillatelse til å gjøre det. Det er du som er ansvarlig for å overholde disse vilkårene, enten du eier enheten eller ikke.

Vi er ikke ansvarlig for tredjeparter vi lenker til

Appen eller tjenesten kan inneholde lenker til andre, uavhengige tjenester som ikke leveres av oss. Slike uavhengige tjenester er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlig for og har ikke kontrollert eller godkjent deres innhold eller deres personvernregler (hvis noen).

Du må gjøre din egen, uavhengige vurdering av hvorvidt du bør bruke slike uavhengige tjenester, herunder hvorvidt det er lurt å kjøpe produkter og tjenester de tilbyr.

Lisensbegrensninger

Du godtar at:

Begrensninger av akseptabel bruk

Du må:

Åndsverkrettigheter

Alle åndsverkrettigheter i appen og tjenesten tilhører oss (eller våre lisensgivere) over hele verden, og rettighetene i appen og tjenesten lisensieres (ikke selges) til deg. Du har ingen åndsverkrettigheter i, eller til, appen eller tjenesten annet enn retten til å bruke dem i samsvar med disse vilkårene.

Vårt ansvar for tap eller skade påført deg

Vi er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap eller skade forårsaket av oss. Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlig for tap eller skade du påføres som er et påregnelig resultat av vårt brudd på disse vilkårene eller fordi vi ikke bruker rimelig omhu eller ferdighet, men vi er ikke ansvarlig for noe tap eller skade som ikke er påregnelig. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil skje eller hvis, på tidspunktet da du godtok disse vilkårene, vi begge visste at det kunne skje.

Vi verken ekskluderer eller begrenser på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det.

Når vi er ansvarlig for skade på din eiendom. Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, vil vi enten reparere skaden eller betale deg kompensasjon. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for skade som du kunne ha unngått ved å følge våre råd om å bruke en oppdatering vi tilbød deg gratis, eller for skade som ble forårsaket av deg ved hjelp av appen eller tjenesten på en ustøttet enhet.

Vi er ikke ansvarlig for forretningstap. Appen er kun for hjemme- og privatbruk. Hvis du bruker appen for kommersielle, bedrifts- eller gjensalgsformål, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av omsetning, avbrudd i virksomhet eller tapt forretningsmulighet.

Begrensninger på appen og tjenesten. Appen og tjenesten leveres kun for generelle informasjonsformål. De gir ingen råd som du bør stole på. Du må skaffe deg råd fra en fagperson eller ekspert før du foretar, eller unnlater å foreta, noen handling basert på informasjon innhentet fra appen eller tjenesten. Selv om vi tar rimelige tiltak for å oppdatere informasjonen som gis av appen og tjenesten, gir vi ingen fremstillinger, garantier eller forsikringer, verken uttrykte eller underforståtte, om at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Kontroller at appen og tjenesten egner seg for deg. Appen og tjenesten er ikke utviklet for å innfri dine individuelle behov. Du må kontrollere at ressursene og funksjonene i appen og tjenesten (som beskrevet på den digitale distribusjonsplattformen som du hentet appen fra) innfrir dine behov.

Vi kan bringe din rett til å bruke appen og tjenesten til opphør hvis du bryter disse vilkårene

Vi kan til enhver tid bringe din rett til å bruke appen og tjenesten til opphør ved å kontakte deg hvis du er skyldig i et alvorlig brudd på disse vilkårene. Hvis det du har gjort kan gjøres godt igjen, vil vi gi deg en rimelig mulighet til å gjøre det.

Hvis vi bringer din rett til å bruke appen og tjenesten til opphør:

Vi kan overføre denne avtalen til andre

Vi kan overføre våre rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon som en del av en overføring av (en del av) vår virksomhet. Vi vil alltid varsle deg hvis dette skjer, og vi vil sørge for at overføringen ikke vil påvirke dine rettigheter i henhold til avtalen.

Hvis en rettsinstans bestemmer at en del av denne avtalen er ulovlig, skal resten fremdeles gjelde

Hver av paragrafene i disse vilkårene er uavhengige av de andre. Hvis noen rettsinstans eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de gjenværende paragrafene fortsette å gjelde til fulle.

Selv om vi utsetter å håndheve denne avtalen, kan vi likevel håndheve den senere

Selv om vi utsetter å håndheve denne avtalen, kan vi likevel håndheve den senere. Hvis vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør noe du er påkrevd å gjøre i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi utsetter å ta tiltak mot deg med hensyn til ditt brudd på avtalen, betyr det ikke at du ikke er nødt til å gjøre disse tingene og vi er ikke forhindret fra å ta tiltak mot deg senere.

Hvilke lover som gjelder for denne avtalen og hvor du kan gå til rettssak

Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med nederlandsk lov. Alle tvister i forbindelse med disse vilkårene vil være underlagt den eksklusive myndigheten til rettsapparatet i Nederland.

Kommunikasjon

Hvis du har bekymringer, spørsmål, kommentarer eller forespørsler angående dette dokumentet eller appen, kan du kontakte oss gjennom vår EU-representant per e-post til support-omron.connect@eu.omron.com, funksjonen "kontakt oss" i appen, eller per brev til:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Nederland

LAST UPDATED : 20-08-21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×