Terms of Use

Sweden - Swedish

App Terms of Use

OMRON CONNECT ANVÄNDARVILLKOR

Version 2.3 – Augusti 2021

Vilka vi är och vad detta avtal innebär

Vi, Omron Healthcare Co., Ltd. (”OMRON”), licensierar dig att använda:

enligt vad som är tillåtet i dessa villkor.

Avsedd användning

Appen låter dig överföra din mätdata från stödda OMRON-enheter, och mata in mätdata manuellt på din smartphone eller annan handhållen enhet (”enheten”).

Appen tillhandahålls som den är och är inte avsedd att ge eller ersätta råd, inklusive men inte begränsat till, medicinsk rådgivning, eller användas för tillförlitliga diagnostiska ändamål.

OMRON är inte vårdgivare och tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Appen är inte avsedd att användas i stället för medicinsk behandling eller råd från utbildad sjukvårdspersonal.

Om du manuellt anger mätdata är du ensam ansvarig för att sådan data är korrekt.

Rådgör alltid med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har några frågor angående ditt medicinska tillstånd.

Avsedd användning när appen används tillsammans med en EKG-enhet

Appen kan användas tillsammans med OMRON:s EKG-enhet, en enhet för EKG-registrering i hemmet. När appen används tillsammans med EKG-enheten kan du registrera din EKG, visa din EKG samt identifiera möjligt förmaksflimmer. Appen använder AliveCor-logaritmer för att identifiera förmaksflimmer, bradykardi, takykardi och normal sinusrytm. Appens EKG-funktioner kvalificeras som en medicinteknisk enhet i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG).

Enheten är avsedd att mäta endast blodtryck, att endast registrera elektrokardiogram (EKG) eller att mäta blodtryck och registrera EKG samtidigt. Enheten är en digital monitor avsedd för mätning av blodtryck och pulsfrekvens hos vuxna. Enheten är avsedd att registrera, lagra och överföra enkanals elektrokardiogramrytmer (EKG). I kombination med en smartphone visar enheten EKG-rytmer samt identifierar förmaksflimmer, bradykardi, takykardi och normal sinusrytm. Enheten är avsedd att användas av vårdpersonal, patienter med känt eller misstänkt hjärtproblem, samt hälsomedvetna personer i ett vanligt hushåll. Enheten har inte testats för, och är inte avsedd för att användas på barn. OMRON är inte vårdgivare och tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Appen är endast ett informationsverktyg och inte någon ersättning för en professionell bedömning av vårdpersonal. Informationen i appen är baserad på kliniska riktlinjer. Rådgör alltid med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har några frågor angående ditt medicinska tillstånd.

Nödvändig utrustning

Appen är utformad för mobila enheter. För en lista på kompatibla enheter besök: https://www.omronconnect.com/devices

OMRON ansvarar inte för fel, otillförlitlig drift eller andra problem som uppstår på grund av användningen av appen eller tjänsten på eller i samband med hackade enheter eller användning på enheter som inte överensstämmer med tillverkarens ursprungliga specifikationer, inklusive användning av modifierade versioner av operativsystem (”modifierade enheter”). Användning av appen eller tjänsten på och via modifierade enheter utförs på egen risk och eget ansvar.

Din integritet

Vi använder endast personuppgifter som vi samlar in genom din användning av appen och tjänsten på de sätt som anges i OMRON connects sekretesspolicy [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Villkoren för den digitala distributionsplattformen från vilken du laddar ner appen gäller också

Hur du kan använda appen kan också styras av villkoren för den digitala distributionsplattformen (t.ex. Apple App Store och Google Play Store) från vilken du laddar ner appen.

Hjälp med appen och hur du informerar oss om problem

Hjälp. Om du vill veta mer om appen eller tjänsten, eller om du har problem med att använda dem, kan du se våra hjälpresurser på https://www.omronconnect.com/support/.

Kontakta oss (inklusive klagomål). Om du har förslag till förbättring av appen eller stöter på problem med att använda appen, eller om du vill kontakta oss av någon annan anledning, kontakta hjälptjänsten genom att använda ”kontakta oss”-funktionen inom appen eller genom att skicka e-post till support-omron.connect@eu.omron.com.

Så här kommer vi att kommunicera med dig. Om vi behöver kontakta dig gör vi det via e-post, med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat till oss.

Feedback. Eventuella uppgifter, kommentarer eller material som du skickat till oss via den kontaktinformation för hjälptjänster som anges i kommunikationsdelen, inklusive feedback-uppgifter, såsom frågor, kommentarer, förslag eller liknande (”feedback”) ska hanteras i enlighet med sekretesspolicyn. Vi förbehåller oss rätten att använda idéer, koncept, tips eller tekniker som ingår i sådan feedback för ändamål, inklusive men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan feedback.

Så kan du använda appen

I utbyte av att du godkänner dessa villkor kan du:

Du måste vara 18 år för att godkänna dessa villkor och använda appen

Du måste vara 18 år för att godkänna dessa villkor och använda appen, annars måste du ha målsmans samtycke.

Du får inte vidarebefordra appen till någon annan

Vi ger dig personligen rätten att använda appen och tjänsten enligt ovan under avsnittet ”Så kan du använda appen”. Du får inte vidarebefordra appen eller tjänsten till någon annan, oavsett om du får betalt, får något i utbyte eller du gör det gratis. Om du säljer en enhet där appen är installerad måste du ta bort appen från den.

Ändringar av dessa villkor

Vi kan behöva ändra dessa villkor för att återspegla förändringar i lagstiftning eller bästa praxis eller för att hantera ytterligare funktioner.

Vi meddelar dig om ändringar av dessa villkor när du öppnar appen.

Om du inte godkänner ändringarna kommer du inte kunna fortsätta använda appen och tjänsten.

Uppdateringar på appen

Emellanåt kan vi be dig att uppdatera appen för att förbättra prestanda, utöka funktionalitet, återspegla ändringar i operativsystemet eller ta hand om säkerhetsproblem.

Om du inte vill installera dessa uppdateringar kommer du inte kunna fortsätta att använda appen och tjänsten.

Användning av och tillgång till appen och tjänsten

Användning av och tillgång till appen och tjänsten är tillfälligt tillåten och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra appen och tjänsten utan varsel. Emellanåt kan vi begränsa tillgången till vissa delar av appen och tjänsten, hela appen och tjänsten eller för vissa användare. Vi ansvarar inte för om appen eller tjänsten av någon anledning inte är tillgänglig, oavsett när det inträffar eller hur länge det pågår.

Om någon annan äger den smartphone eller enhet du använder

Om du laddar ner appen till en enhet som inte ägs av dig måste du ha ägarens tillåtelse att göra det. Du kommer att ansvara för att följa dessa villkor, oavsett om du äger enheten.

Vi är inte ansvariga för tredjepartstjänster som vi länkar till

Appen och tjänsten kan innehålla länkar till andra oberoende tjänster som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende tjänster har inte vi någon kontroll över eller ansvar för, och vi har inte granskat och godkänt sådant innehåll eller (eventuella) sekretesspolicyer.

Du borde göra din egen oberoende bedömning om huruvida du ska använda sådana oberoende tjänster, inklusive om du vill köpa några produkter eller tjänster som erbjuds av dem.

Licensbegränsningar

Du samtycker till att du inte kommer att:

Acceptabla användningsbegränsningar

Du får inte:

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter beträffande appen och tjänsten tillhör oss (eller våra licensgivare) oavsett var i världen den används och rättigheterna till appen och tjänsten är licensierade (inte sålda) till dig. Du har inga immateriella rättigheter beträffande appen eller tjänsten annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.

Vårt ansvar för förlust eller skada som drabbat dig

Vi är ansvariga för förutsebara förluster och skador som orsakas av oss. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada du drabbas av som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller att vi inte använder rimlig försiktighet och skicklighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som är inte förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är uppenbart att den kommer att inträffa eller om både vi och du visste att den skulle inträffa, när du godkände dessa villkor.

Vi utesluter inte eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig, där det skulle vara olagligt att göra det.

När vi är ansvariga för skador på din egendom. Om felaktigt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig, reparerar vi skadan eller betalar ersättning. Vi är dock inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd att installera en uppdatering som erbjuds dig kostnadsfritt, eller för skada som orsakats av att du använt appen eller tjänsten på en enhet som inte stöds.

Vi är inte ansvariga för affärsförluster. Appen är avsedd för privat- och enskilt bruk. Om du använder appen för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst eller affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

Appen och tjänstens begränsningar. Appen och tjänsten tillhandahålls endast för allmänna informationsändamål. De erbjuder inte råd som du ska förlita dig på. Du måste söka professionell rådgivning innan du tar eller avstår från åtgärder som baseras på information som hämtats från appen eller tjänsten. Trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera informationen som finns på appen och tjänsten, lämnar vi inga utlåtanden eller garantier, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, att sådan information är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Säkerställ att appen och tjänsten är lämpliga för dig. Appen och tjänsten har inte utvecklats för att uppfylla dina individuella krav. Säkerställ att appen och tjänstens innehåll och funktioner (som beskrivs på den digitala distributionsplattformen där du laddade ner appen) uppfyller dina krav.

Vi kan upphöra din rätt att använda appen och tjänsten om du bryter mot dessa villkor

Vi kan upphöra din rätt att använda appen och tjänsten när som helst genom att kontakta dig om du har brutit mot dessa villkor på ett allvarligt sätt. Om det du har gjort kan rättas till, ger vi dig en rimligt chans att göra det.

Om vi upphör din rätt att använda appen och tjänsten:

Vi kan överföra detta avtal till någon annan

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation som del av en överföring av (del av) vår verksamhet. Vi kommer alltid att meddela dig om det händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt kontraktet.

Om en domstol finner en del av detta kontrakt olagligt, kommer resten att fortsätta gälla

Var och en av punkterna i dessa villkor fungerar separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, fortsätter de övriga punkterna att gälla fullt ut.

Även om vi dröjer med att vidta åtgärder enligt detta kontrakt, kan vi göra det senare

Även om vi dröjer med att vidta åtgärder enligt detta kontrakt, kan vi göra det senare. Om vi inte omedelbart insisterar att du genomför något du är skyldig till enligt dessa villkor eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig om du har brutit mot detta kontrakt, betyder det inte att du inte blir tvingad att göra det och utesluter inte att vi vidtar åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

Följande lagstiftning som gäller detta kontrakt och var du kan väcka talan

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med nederländsk lag. Alla tvister i samband med dessa villkor kommer att vara föremål endast för domstolarna i Nederländerna.

Kommunikation

Om du har några klagomål, frågor, kommentarer eller förfrågningar beträffande detta dokument eller denna app kan du kontakta oss genom vår representant i EU via e-post till support-omron.connect@eu.omron.com, ”kontakta oss”-funktionen inom appen, eller med vanlig post till:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Nederländerna

LAST UPDATED : 2021-08-20

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×