Terms of Use

Slovakia - Slovakian

App Terms of Use

PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE OMRON CONNECT

Verzia 2.3 – august 2021

Kto sme a v čom spočíva táto zmluva

My, spoločnosť Omron Healthcare Co., Ltd. („spoločnosť OMRON“), vám poskytujeme licenciu na používanie:

v rozsahu, v akom to povoľujú tieto podmienky.

Zamýšľané použitie všeobecne

Aplikácia umožňuje preniesť vaše namerané údaje z podporovaných zariadení OMRON a manuálne zadať namerané údaje do vášho smartfónu alebo iného príručného zariadenia („zariadenie“).

Aplikácia sa poskytuje V DANOM STAVE a nemá za účel zaujať miesto ani nahradiť akékoľvek zariadenie, okrem iného vrátane lekárskej pomôcky, ani sa nemá používať na diagnostické účely vyžadujúce vysokú mieru spoľahlivosti.

OMRON nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a neposkytuje poradenstvo v lekárskej oblasti. Aplikácia nedosahuje úroveň spoľahlivosti, ktorá by umožňovala ju použiť namiesto medicínskej liečby ani nedokáže nahradiť odborné poradenstvo spôsobilého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak manuálne vkladáte namerané údaje, za správnosť týchto údajov zodpovedáte výhradne vy.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravotného stavu, vždy sa s nimi obracajte na lekára alebo iného odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka.

Plánované použitie, ak sa aplikácia používa s EKG prístrojom

Aplikáciu je možné použiť s EKG prístrojom OMRON ako domáce zariadenie na záznamy EKG. Pri použití so prístrojom EKG vám aplikácia umožňuje zaznamenať hodnoty EKG, zobraziť ich a odhaliť možnú fibriláciu predsiení. Aplikácia používa na detekciu fibrilácie predsiení, bradykardie, tachykardie a normálneho sínusového rytmu algoritmy AliveCor. Funkcie EKG aplikácie sa radia medzi zdravotnícke pomôcky podľa smernice o zdravotníckych pomôckach (93/42/EHS).

Prístroj je určený na samostatné meranie krvného tlaku, samostatný elektrokardiogram (EKG) alebo meranie krvného tlaku a EKG súčasne. Prístroj je digitálny monitor určený na meranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie u dospelých. Prístroj je určený na zaznamenávanie, ukladanie a prenos rytmov jednokanálového elektrokardiogramu (EKG). Prístrojov kombinácii so smartfónom zobrazuje rytmy EKG a detekuje prítomnosť fibrilácie predsiení, bradykardie, tachykardie a normálneho sínusového rytmu. Prístroj je určený na použitie zdravotníckymi pracovníkmi, pacientmi so známymi alebo predpokladanými ochoreniami srdca a osobami, ktorým záleží na svojom zdraví s použitím v domácom prostredí. Prístroj nebol testovaný a nie je určený na použitie v rámci pediatrie. Spoločnosť OMRON nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a neposkytuje lekárske poradenstvo. Aplikácia slúži len ako informačný nástroj a nenahrádza odborný úsudok žiadneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené v aplikácii vychádzajú z klinických usmernení. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravotného stavu, vždy sa s nimi obracajte na lekára alebo iného odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka.

Nevyhnutné vybavenie

Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na adrese: http://www.omronconnect.com/devices

Spoločnosť OMRON nepreberá zodpovednosť za chyby, nespoľahlivú prevádzku ani akékoľvek iné problémy vyplývajúce z používania aplikácie alebo služby na zariadeniach alebo v spojitosti so zariadeniami, na ktorých boli uplatnené techniky prelomenia ochrany operačného systému, ani so zariadením, ktoré nedosahuje súlad s pôvodnými technickými špecifikáciami výrobcu vrátane používania upravených verzií operačného systému (budú sa označovať spoločným pojmom „modifikované zariadenia“). Používanie aplikácie alebo služby na alebo prostredníctvom modifikovaných zariadení realizujete výhradne na vlastné riziko a zodpovednosť.

Vaše súkromie

Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom vášho používania aplikácie a služby, používame výhradne spôsobmi, ktoré sú ustanovené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre aplikáciu OMRON [https://www.omronconnect.com/privacy/].

Pritom platia aj podmienky platformy digitálnej distribúcie, z ktorej si aplikáciu stiahnete

Spôsoby, akými môžete aplikáciu používať, môžu byť regulované aj podmienkami platformy digitálnej distribúcie (napr. Apple App Store alebo Google Play Store), z ktorej si aplikáciu stiahnete.

Podpora pre aplikáciu a spôsoby, akými nás môžete informovať o problémoch

Podpora. Ak sa chcete o aplikácii alebo službe dozvedieť viac, prípadne sa pri jej používaní vyskytnú akékoľvek problémy, pozrite si zdroje podpory dostupné na adrese https://www.omronconnect.com/support/.

Ako nás kontaktovať (aj so sťažnosťami). Ak máte akékoľvek návrhy na vylepšenie aplikácie, stretnete sa s problémami pri používaní aplikácie, prípadne sa nás rozhodnete kontaktovať z ľubovoľného iného dôvodu, obráťte sa na službu podpory prostredníctvom funkcie „kontaktujte nás“ v prostredí aplikácie, prípadne nám zašlite e-mail na adresu support-omron.connect@eu.omron.com.

Ako s vami budeme komunikovať. Ak vás budeme potrebovať kontaktovať, urobíme to e-mailom, s použitím kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Spätná väzba. So všetkými údajmi, pripomienkami a materiálmi, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom kontaktných údajov na účely podpory v zmysle ustanovení v časti Komunikácia, vrátane údajov spätnej väzby, ako sú napr. otázky, pripomienky, návrhy a podobné podnety („spätná väzba“), sa bude manipulovať v súlade so znením vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v spomínaných formách spätnej väzby sme oprávnení slobodne používať na akýkoľvek účel, okrem iného vrátane vývoja, výroby a propagácie produktov zahŕňajúcich uvádzané formy spätnej väzby.

Ako môžete aplikáciu používať

Po vyjadrení súhlasu s dodržiavaním týchto podmienok ste oprávnený:

Ak chcete vyjadriť súhlas s týmito podmienkami a používať aplikáciu, musíte mať 18 rokov

Ak chcete vyjadriť súhlas s týmito podmienkami a používať aplikáciu, musíte mať 18 rokov alebo viac; v opačnom prípade bude potrebný súhlas vašich rodičov.

Aplikáciu nie ste oprávnený prevádzať na žiadnu inú osobu

Oprávnenie na používanie aplikácie a služby v zmysle vyššie uvedených ustanovení v časti „Ako môžete používať aplikáciu“ poskytujeme výlučne vám osobne. Aplikáciu ani službu nie ste oprávnený prevádzať na žiadnu inú osobu, či už za peniaze, za čokoľvek iné alebo zadarmo. Pokiaľ predávate akékoľvek zariadenie, na ktorom je nainštalovaná aplikácia, aplikáciu ste povinný zo zariadenia odstrániť.

Zmeny týchto podmienok

Tieto podmienky môže byť potrebné zmeniť tak, aby odzrkadľovali zmeny v zákone, najlepšiu prax, prípadne aby upravovali dodatočné funkcie.

Na zmeny týchto podmienok vás upozorníme pri najbližšom spustení aplikácie.

Pokiaľ nesúhlasíte so zmenami, na ktoré vás upozorňujeme, nebudete môcť pokračovať v používaní aplikácie a služby

Aktualizácie aplikácie

Z času na čas vás môžeme požiadať o aktualizáciu aplikácie v záujme zvýšenia výkonu, rozšírenia funkcionality, odzrkadlenia zmien v operačnom systéme, prípadne riešenia bezpečnostných problémov.

Ak sa rozhodnete nenainštalovať takéto aktualizácie, nemusí vám byť umožnené pokračovať v používaní aplikácie a služby.

Používanie aplikácie a služby a prístup k nim

Používanie aplikácie a služby a prístup k nim je povolený na dočasnej báze, pričom si vyhradzujeme právo aplikáciu a službu stiahnuť z obehu alebo inovovať bez predchádzajúceho upozornenia. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam aplikácie a služby, celej aplikácii a službe, prípadne určitým používateľom. Nezodpovedáme za situácie, ak by aplikácia alebo služba z ľubovoľného dôvodu boli ľubovoľnom čase alebo po ľubovoľný časový interval nedostupné.

Ak je vlastníkom smartfónu alebo zariadenia, ktoré používate, niekto iný

Ak si aplikáciu stiahnete do zariadenia, ktoré nevlastníte, jeho vlastník vám na to musí dať súhlas. Tieto podmienky ste povinný dodržiavať bez ohľadu na to, či zariadenie vlastníte vy alebo niekto iný.

Nezodpovedáme za externé služby, na ktoré poskytujeme prepojenia

Aplikácia alebo služba môže obsahovať prepojenia na iné nezávislé služby, ktoré my neposkytujeme. Nad takýmito nezávislými službami nemáme možnosť kontroly, ani za ne nezodpovedáme a nekontrolujeme ani neschvaľujeme ich obsah či ich politiky o ochrane osobných údajov (ak nejaké majú).

Či takéto nezávislé služby budete používať, sa musíte rozhodnúť na základe vlastného úsudku, a to vrátane prípadov, či sa rozhodnete zakúpiť prípadné produkty alebo služby, ktoré sa v rámci takýchto služieb ponúkajú.

Licenčné obmedzenia

Súhlasíte s tým, že:

Obmedzenia akceptovateľného použitia

Ste povinný:

Práva duševného vlastníctva

Všetky práva duševného vlastníctva k aplikácii a službe s celosvetovou pôsobnosťou patria nám (alebo našim licenčným partnerom) a práva k aplikácii a službe sa vám nelicencujú (nepredávajú). Vy nevlastníte žiadne práva duševného vlastníctva v aplikácii alebo službe, prípadne k aplikácii alebo službe, okrem práva ich používať v súlade s týmito podmienkami.

Naša zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré utrpíte

Zodpovedáme za predvídateľné straty a škody, ktoré vám boli spôsobené. Pokiaľ nedodržíme tieto podmienky, zodpovedáme za straty alebo škody, ktoré utrpíte, a ktoré sú predvídateľným výsledkom nášho porušenia týchto podmienok, prípadne ku ktorým dôjde v dôsledku toho, že sme nepostupovali starostlivo a odborne; nezodpovedáme však za žiadne straty ani škody, ktoré nie sú predvídateľné. Strata alebo škoda je predvídateľná vtedy, keď je zjavné, že nastane, prípadne vtedy, ak v čase, keď ste pristúpili na tieto podmienky, sme my aj vy vedeli o tom, že k nej môže dôjsť.

Našu zodpovednosť voči vám nevylučujeme ani neobmedzujeme v nezákonnom rozsahu.

Kedy zodpovedáme za škody na vašom majetku. Ak chybný digitálny obsah, ktorý sme dodali, poškodí zariadenie alebo digitálny obsah patriaci vám, buď opravíme dané poškodenie, alebo vám vyplatíme náhradu. Pritom však nebudeme zodpovedať za škody, ktorým ste mohli predísť, pokiaľ by ste sa riadili našimi odporúčaniami, aby ste použili aktualizáciu, ktorú bezplatne poskytujeme, ani za škody, ktoré vám spôsobila aplikácia alebo služba používaná na nepodporovanom zariadení.

Nezodpovedáme za obchodné straty. Aplikácia je určená na domáce a súkromné použitie. Ak aplikáciu používate na akékoľvek komerčné, obchodné alebo predajné účely, nebudeme zodpovedať za žiaden ušlý zisk, stratu zákaziek, prerušenie obchodnej činnosti ani stratu obchodnej príležitosti.

Obmedzenia aplikácie a služby. Aplikácia a služba sa poskytujú výlučne na všeobecné informačné účely. Neposkytujú rady, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Predtým, než podniknete akékoľvek kroky na základe informácií získaných z aplikácie alebo služby, ste povinný sa poradiť s odborným pracovníkom alebo špecialistom. Hoci sa snažíme v primeranom rozsahu aktualizovať informácie poskytované aplikáciou a službou, neposkytujeme žiadne prísľuby, záruky ani garancie, či už výslovné alebo odvodené, na to, že takéto informácie sú presné, úplné či aktuálne.

Overte si, či sú aplikácia a služba vhodné konkrétne pre vás. Aplikácia a služba neboli vyvíjané s tým, aby spĺňali vaše individuálne požiadavky. Overte si, či prostriedky a funkcie aplikácie a služby (v zmysle charakteristiky na platforme digitálnej distribúcie, z ktorej ste si aplikáciu zadovážili) spĺňajú vaše požiadavky.

Pokiaľ porušíte tieto podmienky, môžeme vám odňať práva na používanie aplikácie a služby.

Ak závažným spôsobom porušíte tieto podmienky, môžeme vás kedykoľvek kontaktovať, aby sme vás informovali o tom, že sme vám odňali práva na používanie aplikácie a služby. Pokiaľ je možné, aby ste svoje nenáležité konanie napravili, dáme vám na to primeranú príležitosť.

Pokiaľ dôjde k odňatiu vašich práv na používanie aplikácie a služby:

Túto zmluvu máme právo previesť na inú osobu

Práva a povinnosti, ktoré nám vyplývajú z týchto podmienok, sme oprávnení previesť na inú organizáciu v rámci prevodu (časti) našej firmy. Pokiaľ sa tak stane, vždy vás o tom budeme informovať, pričom sa postaráme o to, aby takýto prevod nemal vplyv na práva, ktoré vám vyplývajú z tejto zmluvy.

Pokiaľ súd ustanoví, že určitá časť tejto zmluvy je protizákonná, zostávajúca časť zostane v plnej platnosti

Každý z odsekov v týchto podmienkach platí samostatne. Pokiaľ akýkoľvek súd alebo relevantný orgán rozhodne, že ľubovoľný z nich je nezákonný, zostávajúce odseky zostávajú naďalej v plnom rozsahu platné a účinné.

Dokonca aj v prípade, ak sa omeškáme vo vymáhaní práv, ktoré nám vyplývajú z tejto zmluvy, naďalej sme oprávnený ich vymáhať neskôr

Dokonca aj v prípade, ak sa omeškáme vo vymáhaní práv, ktoré nám vyplývajú z tejto zmluvy, naďalej sme oprávnený ich vymáhať neskôr. Pokiaľ okamžite netrváme na tom, aby ste urobili čokoľvek, čo sa od vás vyžaduje na základe týchto podmienok, prípadne ak sa omeškáme v podnikaní krokov voči vám v prípade, ak porušíte podmienky tejto zmluvy, nebude to znamenať, že tieto veci nie ste povinný robiť a nebude nám to brániť v tom, aby sme kroky voči vám podnikli neskôr.

Ktoré zákony upravujú túto zmluvu a kde je možné vzniesť podnet na iniciovanie súdneho konania

Tieto podmienky sa riadia holandským právom a na jeho základe sa aj interpretujú. Všetky rozpory v spojitosti s týmito podmienkami budú podliehať výhradnej jurisdikcii súdov Holandska.

Komunikácia

Ak máte akékoľvek problémy, otázky, pripomienky alebo požiadavky v spojitosti s týmto dokumentom alebo aplikáciou, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho zástupcu v EÚ na emailovej adrese support-omron.connect@eu.omron.com, môžete využiť funkciu „kontaktujte nás“ priamo v prostredí aplikácie, prípadne nás môžete osloviť bežnou poštou na adrese:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR, Hoofddorp
Holandsko

LAST UPDATED : 20/08/21

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×