Privacy Policy / Privacy Statement

Czech Republic - Czech language

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ K APLIKACI OMRON CONNECT

Verze 2.5 – září 2019

Rozsah

Toto Prohlášení o ochraně soukromí k aplikaci OMRON connect (společně s Podmínkami použití aplikace OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/] se vztahuje na používání následujících:

Tyto zásady uvádějí, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které od vás shromáždíme, příp. které nám poskytnete. Pozorně si prostudujte následující text, abyste porozuměli našim stanoviskům a pravidlům týkajícím se vašich osobních údajů a způsobů, jakými s nimi budeme nakládat.

Pro účely platné evropské směrnice o ochraně osobních údajů je správcem údajů společnost Omron Healthcare Co, Ltd. (dále jako „Omron“) se sídlem v Japonsku. Společnost Omron Healthcare Europe B.V. je zástupce společnosti Omron v EU a bude sloužit jako kontaktní místo pro údaje pacientů z EU a orgány zajišťující ochranu údajů.

Informace, které od vás můžeme shromažďovat

Aplikaci lze používat jako samostatnou mobilní aplikaci pouze s místním úložištěm, příp. se můžete rozhodnout ji propojit se Službou, pokud si vytvoříte osobní účet.

Pokud Aplikaci používáte jako samostatnou mobilní aplikaci bez použití Služby, veškeré vaše osobní údaje budou uloženy pouze na vašem Zařízení a nebudeme od vás shromažďovat žádné osobní údaje, s výjimkou údajů uvedených níže. Veškeré vaše osobní údaje uložené prostřednictvím Aplikace na vašem Zařízení budou šifrovány pomocí nejnovějších šifrovacích postupů, abychom zajistili, že neoprávněné třetí strany se k vašim osobním údajům nedostanou a/nebo si je nepřečtou.

Bez ohledu na to, zda používáte Aplikaci se Službou nebo bez ní, o vás a vašem Zařízení shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 1. Informace, které nám o sobě sdělíte, když nás kontaktujete pro účely podpory. V takovém případě si uchováme záznam korespondence.
 2. Mezi takové údaje patří:
  • vaše jméno a e-mailová adresa (dále jako „kontaktní údaje“);
  • vaše výška, pohlaví, délka kroku, hmotnost a datum narození (dále jako „profilové údaje uživatele“);
  • model Zařízení, které používáte, operační systém vašeho mobilu, číslo a typ registrovaných zdravotnických prostředků Omron, kapacita úložiště a dostupné údaje o úložišti ve vašem Zařízení, protokol chyb Aplikace a váš region (dále jako „technické údaje“).
 3. Podrobnosti o používání Aplikace, mimo jiné včetně údajů o provozu, údajů o používání aplikace a jiných údajů o komunikaci (dále jako „protokolované údaje“).
 4. Kromě toho, pokud se rozhodnete používat Aplikaci se Službou, budeme o vás a vašem Zařízení shromažďovat a zpracovávat, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran, následující údaje:
  • vaše e-mailová adresa, uživatelské jméno a kódované heslo (dále jako „kontaktní údaje“);
  • vaše výška, pohlaví, délka kroku, hmotnost a datum narození (dále jako „profilové údaje uživatele“);
  • model Zařízení, které používáte, operační systém vašeho mobilu, číslo a typ registrovaných zdravotnických prostředků Omron a váš region (dále jako „technické údaje“);
  • naměřené hodnoty, zadané ručně nebo přenesené z vašich zařízení Omron, uložené a spravované v Aplikaci, mimo jiné včetně krevního tlaku, tepové frekvence, nepravidelného srdečního cyklu, tělesné hmotnosti, vnitřního tuku, metabolismu v klidu, indexu tělesné hmotnosti, procenta tělesného tuku, procenta kosterního svalu, tělesného věku (dále jako „naměřené hodnoty“);
  • obecné informace ze sledovacích zařízení, zadané ručně nebo přenosem ze zařízení Omron, uchovávané a spravované pomocí aplikace, mimo jiné včetně provádění sportovních a fyzických činností, stravovacích návyků, užívání léků (dále jako „obecné informace ze sledovacích zařízení“).

Jakým způsobem budeme používat vaše údaje

Údaje o vás, které vlastníme, využijeme následovně:

Informace o plnění této smlouvy:

Informace o našich legitimních komerčních zájmech:

Poté, co nám udělíte výslovný souhlas:

Jak můžete zrušit svůj účet

O zrušení účtu můžete požádat pomocí funkce „zrušit účet“ v Aplikaci, dále kontaktováním podpory pomocí funkce „kontaktujte nás“ v Aplikaci nebo zasláním e-mailu s takovou žádostí na adresu support-omron.connect@eu.omron.com.

Vaši žádost o zrušení účtu zpracujeme do 14 kalendářních dní. Do 30 dní od přijetí vaší žádosti potvrdíme zrušení vašeho účtu. Jakmile bude váš účet zrušen, dojde k vymazání vašich profilových a kontaktních údajů. V důsledku toho budou vaše naměřené hodnoty a obecné informace ze sledovacích zařízení anonymizovány a nebude možné je znovu propojit s vaší osobou.

Zpřístupňování vašich údajů

Údaje, které od vás shromáždíme, můžeme zpřístupnit následujícím třetím stranám:

Kategorie údajů Příjemce Účel
Protokolované údaje Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analýza užívání Aplikace
Kontaktní údaje
Profilové údaje uživatele
Naměřené hodnoty
Obecné informace ze sledovacích zařízení
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Datové úložiště
Technické údaje
Kontaktní údaje
Profilové údaje uživatele
Naměřené hodnoty
Obecné informace ze sledovacích zařízení
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Zákaznická podpora

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit (jiným) třetím stranám:

Přenos vašich údajů mimo EHP

Údaje, které od vás shromáždíme, budou přeneseny a uloženy na místě v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jako „EHP“). Vaše osobní údaje mohou být též přeneseny a používány v zemích mimo EHP pro účely popsané v těchto zásadách. Tyto země nemusejí mít stejnou úroveň ochrany vašich údajů jako země, ve které žijete. Společnost OMRON garantuje, že veškeré přenosy údajů proběhnou v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost OMRON uzavře se subjekty v těchto zemích „modelová ujednání“. Modelová ujednání jsou standardní smluvní ustanovení užívaná ve smlouvách mezi správci údajů (např. společnost OMRON) a jejich zpracovateli údajů. Cílem je zajistit, aby osobní údaje, které opouštějí prostor EHP, byly přeneseny v souladu se zákony EU o ochraně osobních údajů a splňovaly zákonné požadavky.

Bezpečnostní opatření

Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, užíváním a zveřejněním. Veškeré údaje, která nám poskytnete, budou uloženy na zabezpečených serverech. Přenosy dat budou šifrovány pomocí technologie Secured Sockets Layer (SSL). Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které vás opravňuje k přístupu ke Službě, odpovídáte za zajištění důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste nesdíleli heslo s nikým jiným, včetně zaměstnanců podpory.

Přenos údajů prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. I když se maximálně vynasnažíme ochránit vaše osobní údaje, nemůžeme garantovat bezpečnost vašich údajů přenášených do Služby; jakýkoli přenos proběhne na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše údaje, použijeme přesné postupy a bezpečnostní funkce, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Uchování vašich údajů

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud nás nepožádáte o zrušení účtu nebo dokud nezrušíme váš účet z důvodu nečinnosti. Účet budeme považovat za „nečinný“, pokud nebudete používat Službu během období jednoho roku. Než bude váš účet označen jako nečinný, budeme vás informovat e-mailem a požádáme vás o používání Služby, abyste předešli uvedení vašeho účtu do stavu nečinnosti. Účet vám zrušíme do 31 kalendářních dní od okamžiku, kdy bude nečinný. V tom okamžiku budou smazány vaše profilové údaje. V důsledku toho budou vaše naměřené hodnoty a obecné informace ze sledovacích zařízení anonymizovány a nebude možné je znovu propojit s vaší osobou.

Vaše práva

Podle evropské legislativy chránící vaše osobní údaje máte několik práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů, včetně následujících:

Partneři

Aplikace může obsahovat odkazy na naše partnery a pobočky. Pokud kliknete na některý z těchto odkazů, upozorňujeme, že pro ně platí jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a že neneseme odpovědnost za tyto zásady ani za osobní údaje, které na jejich základě mohou být shromažďovány. Prostudujte si prosím jejich zásady předtím, než jim zašlete jakékoli osobní údaje.

Změny v Prohlášení o ochraně soukromí

O jakýchkoli změnách, jež můžeme provést v našem Prohlášení o ochraně soukromí v budoucnu, vás budeme informovat při novém spuštění Aplikace. Požádáme vás, abyste si prostudovali a přijali tyto změny v Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud se rozhodnete tyto změny nepřijmout, nemůžete nadále využívat Aplikaci.

Kontakt

Pokud budete mít obavy, dotazy, komentáře nebo žádosti týkající se tohoto dokumentu nebo Aplikace, obraťte se na nás prostřednictvím našeho zástupce v EU na e-mailové adres support-omron.connect@eu.omron.com, prostřednictvím funkce „kontaktujte nás“ v Aplikaci nebo běžnou poštou:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Nizozemí

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japonsko

Bližší informace naleznete také na https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×