Privacy Policy / Privacy Statement

Slovakia - Slovakian

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV APLIKÁCIE OMRON CONNECT

Verzia 2.5 – September 2019

Pôsobnosť

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov aplikácie OMRON (spolu s podmienkami používania aplikácie OMRON connect [https://www.omronconnect.com/eula/] sa vzťahuje na vaše používanie:

Táto politika stanovuje základný rámec, na základe ktorého budeme spracúvať osobné údaje, ktoré od vás získame, prípadne ktoré nám poskytnete. Dôkladne si prečítajte nasledujúci text, aby ste porozumeli naším postupom a praktikám v spojitosti s vašimi osobnými údajmi a spôsobom, akým s nimi budeme manipulovať.

Na účely platnej európskej legislatívy na ochranu údajov bude správcom údajov spoločnosť Omron Healthcare Co., Ltd („Omron“) so sídlom v Japonsku. Omron Healthcare Europe B.V. je zastupiteľstvom spoločnosti Omron v Európskej únii a bude plniť funkciu kontaktného miesta pre dátové subjekty z Európskej únie a orgány pre ochranu údajov.

Informácie, ktoré od vás môžeme získavať

Aplikáciu je možné používať ako samostatnú mobilnú aplikáciu, ktorá má len lokálne úložisko, prípadne sa s ňou môžete pripojiť k službe vytvorením si osobného účtu.

Ak aplikáciu používate ako samostatnú mobilnú aplikáciu bez použitia služby, všetky vaše osobné údaje sa budú uchovávať výlučne v zariadení, a tým pádom od vás nebudeme získavať žiadne osobné údaje okrem nižšie uvedených. Všetky vaše osobné údaje uchovávané aplikáciou v zariadení budú šifrované aktuálnymi metódami šifrovania, aby sa zabezpečilo, že tretie strany nebudú mať možnosť jednoduchého prístupu a/alebo čítania vašich osobných údajov.

Bez ohľadu na to, či aplikáciu používate so službou alebo bez nej, zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce údaje o vás na vašom zariadení:

 1. Informácie, ktoré nám o sebe poskytnete, ak sa rozhodnete nás kontaktovať na účely podpory; v tomto prípade si uchovávame záznam z tejto korešpondencie.
 2. Tieto informácie môžu zahŕňať:
  • vaše meno a e-mailovú adresu („kontaktné údaje“),
  • vašu výšku, pohlavie, dĺžku kroku, hmotnosť a dátum narodenia („informácie profilu používateľa“),
  • model zariadenia, ktoré používate, váš mobilný operačný systém, číslo a typ registrovaných lekárskych pomôcok Omron, kapacitu úložiska a dostupné informácie o úložisku daného zariadenia, protokol chýb aplikácie a váš región („technické informácie“),
 3. podrobnosti o vašom používaní aplikácie okrem iného vrátane prenášaných údajov, údajov o používaní aplikácie a iných komunikačných údajov („informácie z protokolov“).
 4. Navyše, ak sa aplikáciu rozhodnete používať so službou, priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích strán budeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce informácie o vás a vašom zariadení:
  • vaša emailová adresa, meno používateľa zašifrované heslo („kontaktné údaje“),
  • vašu výšku, pohlavie, dĺžku kroku, hmotnosť a dátum narodenia („informácie profilu používateľa“),
  • model zariadenia, ktoré používate, mobilný operačný systém, číslo a typ registrovaných lekárskych pomôcok Omron a váš región („technické informácie“),
  • namerané údaje, zadané manuálne alebo prenesené z vašich zariadení Omron, a spravované v aplikácii, okrem iného vrátane krvného tlaku, tepu, nepravidelného srdcového tepu, telesnej hmotnosti, telesného tuku, pokojového metabolizmu, indexu telesnej hmotnosti, obsahu tuku v tele, percenta kostrového svalstva a telesného veku („namerané údaje“);
  • všeobecné informácie o sledovaní zadané ručne alebo prenesené z vašich zariadení Omron uložené a spravované v aplikácii, okrem iného aj vrátane výkonu športových a telesných aktivít, spôsobov stravovania, používania liekov (ďalej len „všeobecné informácie o sledovaní“).

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré máme o vás k dispozícii, používame nasledujúcimi spôsobmi:

Pokiaľ ide o plnenie ustanovení zmluvy, ktorú máme s vami uzavretú:

Pokiaľ ide o naše legitímne komerčné záujmy:

Na základe vášho výslovného súhlasu:

Ako môžete zrušiť svoj účet

Ak chcete požiadať o zrušenie svojho účtu, môžete to urobiť prostredníctvom funkcie „zrušiť účet“ v prostredí aplikácie, kontaktovaním služby podpory pomocou funkcie „kontaktujte nás“ v prostredí aplikácie alebo zaslaním e-mailu s takouto požiadavkou na adresu support-omron.connect@eu.omron.com.

Po obdržaní žiadosti o zrušenie vašu žiadosť spracujeme do 14 kalendárnych dní. Do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia vašej žiadosti vám potvrdíme zrušenie vášho účtu. Po zrušení vášho účtu budú informácie profilu používateľa a kontaktné údaje odstránené. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sú vaše namerané údaje a všeobecné informácie o sledovaní anonymizované a nedajú sa spätne naviazať na vašu osobu.

Zverejňovanie vašich informácií

Údaje, ktoré od vás získame, sme oprávnení zverejniť nasledujúcim tretím stranám:

Kategória údajov Príjemca Účel
Údaje z protokolov Google Firebase
Google Cloud Platform
Google Data Studio
Repro Inc.
Analýza používania aplikácie
Kontaktné údaje
Informácie profilu používateľa
Namerané údaje
Všeobecné informácie o sledovaní
Amazon Web Services
Globalway, Inc.
Uchovávanie údajov
Technické informácie
Kontaktné údaje
Informácie profilu používateľa
Namerané údaje
Všeobecné informácie o sledovaní
Omron Healthcare Europe B.V.
Omron Software Co. Ltd.
Kii Corporation
CTDI
Globalway, Inc.
Zákaznícka podpora

Vaše osobné údaje sme oprávnení zverejniť (iným) tretím stranám:

Prenos vašich informácií mimo regiónu EHP

Údaje, ktoré od vás získavame, budú prenášané a uchovávané na mieste, ktoré sa nachádza v Európskom hospodárskom priestore („EEA“). Vaše osobné údaje sa tiež môžu prenášať a používať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na účely charakterizované v tejto politike. Tieto krajiny nemusia poskytovať vašim údajom rovnakú úroveň ochrany ako krajina, v ktorej sa nachádzate. Spoločnosť OMRON zaručuje, že všetky takéto dátové prenosy sú v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Spoločnosť OMRON bude uzatvárať „modelové klauzuly“ so subjektami v takýchto krajinách. Modelové klauzuly sú štandardizované zmluvné klauzuly používané v dohodách medzi správcami údajov (ako je napr. spoločnosť OMRON) a ich subjektami na spracovanie údajov v snahe zabezpečiť, aby sa akékoľvek osobné údaje opúšťajúce región Európskeho hospodárskeho priestoru prenášali v súlade zo zákonom o ochrane údajov Európskej únie a spĺňali povinné požiadavky.

Bezpečnostné opatrenia

Implementovali sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neautorizovaným prístupom, použitím a zverejnením. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sa uchovávajú v zabezpečených serveroch. Všetky dátové prenosy budú šifrované prostredníctvom technológie SSL (Secured Sockets Layer). V prípadoch, keď sme vám poskytli (alebo keď ste si sami zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje pristupovať k službe, je vašou povinnosťou zachovať dôvernosť tohto hesla. Žiadame vás, aby ste heslo nesprístupnili nikomu inému, ani personálu podpory.

Bohužiaľ, prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme v maximálnej možnej miere snažiť chrániť vaše osobné údaje, nedokážeme garantovať bezpečnosť vašich údajov prenášaných do služby; všetky prenosy sa uskutočňujú na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich informácií budeme uplatňovať prísne postupy a bezpečnostné opatrenia v snahe predchádzať neautorizovaného prístupu.

Archivácia vašich informácií

Vaše informácie budeme archivovať dovtedy, pokiaľ nás nepožiadate o zrušenie vášho účtu, prípadne pokiaľ váš účet nezrušíme pre neaktivitu. Váš účet bude vyhodnotený ako „neaktívny“, ak službu nebudete používať po obdobie jedného roka. Predtým, než bude váš účet vyhodnotený ako neaktívny, vás na to upozorníme e-mailom, v ktorom vás budeme žiadať o to, aby ste službu začali používať, ak chcete zabrániť tomu, aby bol váš účet vyhodnotený ako neaktívny. Váš účet bude zrušený do 31 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol vyhodnotený ako neaktívny; v tomto čase dôjde aj k odstráneniu informácií profilu používateľa. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sú vaše namerané údaje a všeobecné informácie o sledovaní anonymizované a nedajú sa spätne naviazať na vašu osobu.

Vaše práva

Na základe európskej legislatívy o ochrane údajov vám v spojitosti s naším spracovaním vašich osobných údajov vyplýva niekoľko práv vrátane nasledujúcich:

Partneri

Aplikácia môže obsahovať prepojenia na a od našich partnerov a filiálok. Ak kliknete na ľubovoľné z týchto prepojení, upozorňujeme vás, že tieto subjekty majú svoje vlastné politiky ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záväzky za tieto politiky či akékoľvek osobné údaje, ktoré môžu zhromažďovať. Kým im poskytnete akékoľvek osobné údaje, preštudujte si tieto politiky.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

O akýchkoľvek zmenách, ktoré v budúcnosti urobíme v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, vás budeme informovať pri najbližšom spustení aplikácie. Budeme vás žiadať, aby ste si prečítali a odsúhlasili akékoľvek takéto zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete neodsúhlasiť tieto zmeny, nemôžete pokračovať v používaní aplikácie.

Kontakt

Ak máte akékoľvek problémy, otázky, pripomienky alebo požiadavky v spojitosti s týmto dokumentom alebo aplikáciou, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho zástupcu v EÚ na emailovej adrese support-omron.connect@eu.omron.com, môžete využiť funkciu „kontaktujte nás“ priamo v prostredí aplikácie, prípadne nás môžete osloviť bežnou poštou na adrese:

Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Holandsko

Omron Healthcare Co., Ltd.
53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto
Japonsko

Ďalšie informácie môžete nájsť aj na adrese https://www.omronconnect.com/support/.

LAST UPDATED : 17/09/19

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×