Privacy Policy / Privacy Statement

Vietnam - Vietnamese, English

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG OMRON CONNECT

Phiên bản 1.0 - Tháng 12 năm 2015

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của ứng dụng OMRON connect này nhằm thông báo cho bạn về cách thức lưu trữ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua ứng dụng OMRON connect.

OMRON connect được thiết kế dưới dạng ứng dụng độc lập dành cho di động chỉ có bộ nhớ lưu trữ cục bộ. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên người dùng, dữ liệu cá nhân và dữ liệu đo lường của bạn, sau đây gọi chung là “Dữ Liệu Cá Nhân”) sẽ chỉ được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn. OMRON connect không cung cấp các chức năng sao lưu và/hoặc các giải pháp đám mây hoặc lưu trữ máy chủ nào khác để lưu trữ hoặc sao lưu dự Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được lưu trữ bởi OMRON connect trên thiết bị di động của bạn đều sẽ được mã hóa bằng các kỹ thuật mã hóa mới nhất để đảm bảo rằng các bên thứ ba không được ủy quyền không thể dễ dàng truy cập và/hoặc đọc được Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Omron và/hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Omron không được thu thập, lưu trữ, duy trì hoặc xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn. Tuy nhiên, để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng và các tùy chọn kết nối tối ưu, OMRON connect cung cấp các tùy chọn kết nối với các ứng dụng của bên thứ ba. Lưu ý rằng việc chia sẻ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như vậy sẽ chỉ được thực hiện nếu có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Dù cung cấp tùy chọn để kết nối với ứng dụng của bên thứ ba, nhưng Omron không chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, bảo mật và xử lý đúng cách Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua ứng dụng của bên thứ ba. Bất kỳ việc chuyển giao hay xử lý của bên thứ ba nào như vậy đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đều được quy định theo chính sách bao gồm các điều khoản về quyền riêng tư, điều khoản và điều kiện hay quy đi ̣ nh khác của bên thứ ba đó. Bằng cách quyết định chia sẻ với một ứng dụng của bên thứ ba hoặc chuyển dữ liệu của mình cho bên thứ ba đó, bạn thừa nhận rõ ràng rằng Omron không chịu trách nhiệm về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba đó và bạn đồng ý rằng Omron không phải chịu bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm pháp lý nào đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc xử lý của bên thứ ba đó đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Trong trường hợp bạn muốn xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khỏi thiết bị di động của mình, bạn nên gỡ cài đặt ứng dụng OMRON connect.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại, thắc mắc, ý kiến và yêu cầu nào đối với Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư đối vớ i ứng dụng OMRON connect này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: ohs_feedback@ap.omron.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện bằng dịch vụ thườ ng đến: Omron Healthcare Singapore Pte Ltd, 438A Alexandra Road #05-05/08, Alexandra Technopark, Singapore 119967


OMRON CONNECT PRIVACY STATEMENT

Version 1.0 - December 2015

This OMRON connect Privacy Statement is to inform you of how your Personal Data are being stored and handled by OMRON connect.

OMRON connect is designed as a stand-alone mobile application that has only local storage. This means that all your personal data (such as your username, personal data and measurement data, hereinafter jointly referred to as “Personal Data”) will be stored on your mobile device only. OMRON connect does not provide back-up functionalities and/or other cloud or hosting solutions for the storage or backup of your Personal Data.

All your Personal Data stored by OMRON connect on your mobile device will be encrypted with up-todate encryption techniques to assure that your Personal Data cannot easily be accessed and/or read by unauthorized third parties.

Omron and/or any of its affiliated companies shall not collect, store, maintain or process any of your Personal Data. However, in order to provide you with optimal user experience and connectivity options, OMRON connect does provide connectivity options to third party applications. Note that such sharing or transferring of your Personal Data is only available if you explicitly choose to do so. Omron, whilst offering the option to connect to third party application, shall not be responsible for the safeguarding, security and proper processing of your Personal Data by such third party applications. Any such transfer or third party processing of your Personal Data shall be governed by such third party’s privacy terms policy, terms and conditions or otherwise. By opting to share with a third party application or transfer your data to such third party, you explicitly acknowledge that Omron shall not be responsible for the processing of the Personal Data by such third party and you agree that Omron excludes any and all liability for losses or damages caused by such third party’s processing of your Personal Data.

In case you wish to delete your Personal Data from your mobile device, you should uninstall the OMRON connect app.

If you have any concerns, questions, comments and requests about this OMRON connect Privacy Statement, then please contact us through email to: ohs_feedback@ap.omron.com or by regular mail to: Omron Healthcare Singapore Pte Ltd, 438A Alexandra Road #05-05/08, Alexandra Technopark, Singapore 119967

LAST UPDATED : 01/12/15

OMRON connect makes it easy to view, save, and share your health data.

×